Vsebina PopravopisaČeri

A) Morje čeri v slovenskem pravopisnem morju

- Kronologija Čeri   015

1) Napake, ki so močno načele avtoriteto SP'01  
016
1a) Napake v zapisu iztočnic in podiztočnic  
016
1b) Druge napake in pomanjkljivosti v geselskih člankih  
031
1c) Napake in pomanjkljivosti v Pravilih  
047
- Pravopisno mrcvarjenje Sauda in njegove Arabije  
051
- Različna merila za razvrščanje tujih črk  
053

2) Zastarela in zastarevajoča imena, opisi in pojmi  
055

3) Površen izbor in nedosledna obravnava iztočnic  
057
3a) Manjkajoče besede in nepopolni tematski sklopi  
057
3b) Različno obravnavane podobne besede  
062
- Podomačitve enkrat tako, drugič drugače, tretjič sploh ne  
062
- Različne sklanjatve, pridevniki in začetnice  
072
- Drobnarija in druge drobnjarije  
078
- Nerodne ženske oblike  
086
- Pojedenost esperantskosti, esperantskost pojedenosti  
091
- Izgovor pri svojilnih pridevnikih pomemben, pri kraticah pa ne?  
092
- S pravopisom v roki na pot v otočja, v otoke in v ozemlja  
094
- Pridevnik rimokatoliški je (napol) mrtev, naj živi grkokatoliški?   101
3c) Vsiljevanje neuveljavljenih in tujih različic poimenovanj   102
3č) Spregledana lastna imena   111

4) Hokuspokus s prebivalskimi imeni   115
4a) Ponesrečena poimenovanja in preimenovanja   116
4b) Nepojasnjena različna usoda primerljivih končnic   126
- Končna »i« in »e« v primežu starih in novih pravopisnih meril   126
- Za »-ase«, »-ese« in »-ose« je »-šan« boljši kot »-ščan«   130
- Izpeljanke iz francoskih imen večinoma po novem, a nenatančno   132
- Je Grenoblečan bolj slovensko kot Grenobelčan?   134
- Končniški teksas   135
- Alternativno pravilo za izpeljevanje zahtevnejših prebivalskih imen   142
4c) Izvirno poimenovanje enkrat upoštevano, drugič ne   144
4č) Prekrščevanje brez meja   148
- (Ne)razlikovanje med imeni ljudstev in prebivalcev   148
- Vprašljivo podaljševanje osnove z »-ij-« in »-in-«   151
4d) Nenavadna imena pripadnic ljudstev   156
4e) Je staro ime brez patine še staro?   157
4f) Al' prav se piše '-čan' ali '-ec'?   159

5) Pomanjkljivi kvalifikatorji in viroza J   162
5a) Nenatančno spreminjanje in dopisovanje kvalifikatorjev   162
5b) Zamolčana srbohrvaškost nepotrebnih srbohrvatizmov   166
- Rešitev ni v »publ.«, ampak v »sh.«   171
5c) Viroza J   173
5č) Neoznačevanje neuveljavljenih besed   179
5d) Ali kazalka »gl.« res nima normativne vloge?   179

6) Razlike med zgledi v Pravilih in slovarskimi iztočnicami   182
- Primerljivi pridevniki enkrat po enem, drugič po drugem kopitu   182
- Je Črtomirov meč res samo še Črtomirjev?   185
- Premalo podomačena imena vladarskih rodbin in vladarjev   187
- V Pravilih po novem, v Slovarju po starem   188
- Druge razlike   189

7) Nepotrebne novotarije in barbarizmi   193
7a) Nekritično uvajanje in ukinjanje skupaj pisanih besed   193
- Obskurni in nesmiselni primerki   194
- V starem pravopisu red, v novem zmeda   196
- Bolje po tujem vzoru kot po domačem?   197
- Kako pregnati skupaj pisani dolgčas?   200
7b) Ko zaigrajo Stalinove orgle in panova piščal   202
7c) Spreminjanje začetnic v zemljepisnih imenih   204
7č) Neužitne pridevniške klobase in ocvirki   209
- Domače zemljepisne pridevniške klobase   214
- Tuje zemljepisne pridevniške klobase   218
- Navodila za špiljenje zemljepisnih pridevniških klobas   224
- ...ovski pridevniki in imena   226
- Francjožefov, Franc Jožefov ali Franca Jožefa?   229
- Neužitni ocvirki   231

8) Neustrezna zasnova SP'01 ...   234
8a) ... s tehničnega vidika   234
8b) ... z vsebinskega vidika   236
- Pomanjkanje dobrih zgledov rabe   236
- Pomanjkanje pravopisno zahtevnih imen   238
- Ponesrečena delitev na iztočnice in podiztočnice   239
- Neustrezno uslovarjeni predimki in vzdevki   242
- Nepopravljene napake predhodnikov   246
- Šestkrat (po)natisnjena Pravila   247
- Pravopisni ali pravorečni slovar?   248

9) Pravopisu (ne) v bran   250

10) Sklep   252
- Popravki bi morali biti v vsaki novi izdaji označeni   255

11) Pripomnje k 2. izdaji SP'01 (2003)   255
- Katera različica SP'01 je prava?   258

Poziv izdajateljema in založniku Slovenskega pravopisa   259
B) Čeri v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

1) Napake   261
2) Pomanjkljivosti   267
- Neupoštevana dvojina   269Aktualna pravopisna problematika


Ca) Podomačevanje imen iz nelatiničnih pisav

- Dvoumna temeljna pravila o podomačevanju lastnih imen   273
- Nekatere latinične pisave so nam enako tuje kot nelatinične   276

1) Slovanska imena iz cirilskih pisav   277
- Površno sestavljena pravila za podomačevanje ruske pisave   277
- Sporne podomačitve ruskih osebnih imen   280
- Sporne podomačitve ruskih zemljepisnih imen   282
- Je ukrajinski in beloruski »g« res »g«?   284
- Sporne podomačitve bolgarskih in makedonskih imen   286

2) Afriški priimki in (neafriška) imena   287

3) Indijska in njim podobna azijska imena   289
- Sporne podomačitve dvočrkij s »h«   289
- Sporne podomačitve dvoglasnikov in zevov   296
- Sporne podomačitve polglasnika »u« in nemega »e«   298
- Druge sporne podomačitve   299

4) Kitajska imena   300
- Tuje črke in glasovi namesto slovenskih?   300
- Z upoštevanjem starih podomačitev do boljših pravil   302
- Pravopisni bi - ne bi   303
- Sporne podomačitve in posodobitve   305

5) Japonska in korejska imena   307
- O japonskih »ai« in »ei«   307
- O korejskem »ae« in novem latiničnem prečrkovanju   308

6) Arabska imena   309
- Arabsko-francoska solata, začinjena s predimkom »bel«   309
- Arabsko-angleška solata, začinjena z dvočrkjem »kh«   311
- Še nekaj spornih podomačitev in "podomačitev"   312
- Pravopisna preglednica za Arabce   313
- Določni členi po arabsko ali po slovensko?   314

7) Turška in srednjeazijska turška zemljepisna imena   316
- Je turški Süleyman za nas res "Silejman"?   316
- O polglasniku »i« in dvojnih soglasnikih pa nič   317
- Bolje po starem kot po novem   317

8) Hebrejska imena   318
- Zmeda s semitskimi dvojnimi samoglasniki   319
- Hebrejskim množinskim oblikam leksikografi niso kos   320
- Herzog ali Hercog, Weizman ali Vajcman?   321
- Svetopisemska imena kot potrošni material   322

9) Antična imena   324
- Priročnik tako, leksikoni in pravopis drugače   324
- Daljše in latinizirane podomačene oblike niso nujno za zavreči   326


Cb) Križi in težave z imeni ljudstev

1) (Ne)upoštevanje izvirnih končnic pri podomačevanju   328
1a) Končni »-i«   329
1b) Končni »-o«   332
1c) Končna »-e« in »-u«   334

2) Pretiravanje s priponama »-anec« in »-jec«   337

3) Pripona »-i« je praviloma boljša kot »-ci«   340
- Etnonimi, katerih osnova se končuje na soglasnik   340
- Etnonimi, katerih osnova se končuje na samoglasnik   342
- Etnonimi, izpeljani iz imen pokrajin   342
- Različna življenjska doba poimenovanj s pripono »-ci«   343

4) Kolikor knjig, toliko podomačitev   343

5) Kako zvesto slediti tuji izgovorjavi?   345
5a) Angleško zveneča slovenska imena indijanskih ljudstev   346
5b) Španski črkovni sklop »hu+samoglasnik«   346

6) Neustrezno daljšanje in krajšanje imen jezikov   348
- Ni vsak jezik »-ščina«   351

7) Poskusna pravila za podomačevanje imen ljudstev   352
- Uvod   352
- Pravila   356


Cc) Nepalskega šerpe kolegi Šerpi?

1) Dve sklanjatvi, dve množinski obliki   363
- Zmeda s sklanjatvama ...   363
- ... in s slovničnim spolom   365
- Svetopisemske sklanjatvene izjeme in čudesa   365
- Totalna množinska zmešnjava   367
2) Najmanj šest možnih rešitev, v pravopisu pa nobene   368Cč) "Začetniška" diskriminacija

1) Posvetno in tuje z veliko začetnico, cerkveno in domače z malo?   371
1a) V knjigah zmeda, v pravopisu pa samo dva zgleda   371
- S pridevnikom Sveti ali brez njega?   374
1b) So slovenske znamenitosti manj znamenite od tujih?   375
1c) Druga manjša in večja pravopisna neskladja   376
1č) Z boljšimi pravili do nekaj več reda   378

2) Veliki in mali pakti, zveze, sporazumi, pogodbe in listine   380

3) Je martinovo res manj Martinovo kot Prešernov dan Prešernov?   384

4) Zmeda s svetimi in presvetimi imeni   385
4a) Ni vsak sveti Sveti   385
- Povzetek in sinteza zgledov   387
4b) In Bog je medmet postal   388
4c) Kar je od Boga, je Božje, ne božje   390

5) Male cerkve in velike Cerkve   391
- Na glavo obrnjena nenapisana(?) pravila   391
- Nasprotujoči si pravopisni zgledi   393
- Neuradna, a napisana pravila   394


Cd) Je paša Ali Ali paša ali Alipaša?

- Pristavčna godlja   396
- Razlogi za in proti   397
- Izjem skorajda ni   398
- Z novim receptom do več reda   399Ce) Breznosi invalid in breznos ranjenec

1) Določne pridevniške oblike v SSKJ in pravopisih   402
2) Določne pridevniške oblike v leksikonih   410
- Je rešitev v posebnem statusu strokovnih izrazov?   413
3) Določni ali nedoločni vremenski pojavi?   414
4) Planinska določnost   417
5) Nekaj pravil o rabi določnih pridevniških oblik   418Cf) Mesta, ki plavajo na rekah in tonejo v sotočjih

- Pomanjkljivi zgledi rabe   423
- Kopno, ki ni kopno?   425Cg) Nestični vezaj in pična vejica

1) Pingpong z vezaji v zloženkah in njih izpeljankah   427
- Vezaji v izpeljankah iz večbesednih zemljepisnih imen   431
- Različne rešitve tudi v leksikonih   432
2) Nepotrebno kompliciranje s stičnimi in nestičnimi vezaji   433
- Vezaj, ki to ni   433
- Nestičnost in različnost   434
3) Vpliv pravopisnih pravil na slovenskost napisanega   435
4) Pična vejica   436
5) Piki namesto pike   436


Ch) Okrajšane okrajšave   438

- Pet temeljnih okrajševalskih zapovedi   441


Č) Časopisi in reklame - valilnice napak

- Napake v najvplivnejšem slovenskem časopisu   442
- "Slovenska" reklamna sporočila   446
© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis - predstavitev (1)