Simon Lenarčič

Je Grenoblečan bolj slovensko kot Grenobelčan?
(odlomek iz Popravopisa)


Legenda: ?? = vprašljivo ali nepotrebno.


V francoskem prebivalskem imenu Grenoblečan
?? (pridevnik grenobelski) črka »l« in nemi »e« za razliko od enakega para v prebivalskem imenu Seattelčan (pridevnik seattelski) nista zamenjala mest. Ker je slovenščini prilagojeno prebivalsko ime Grenobelčan navedeno že v SP'62, je ta pravopisna sprememba presenetljiva in vprašljiva.
Ne glede na težo skrivnostnih razlogov, ki so botrovali tej pravopisni odločitvi, bi moralo biti najpomembnejše to, da že imamo prebivalsko ime (Grenobelčan), ki je usklajeno s podobnimi prebivalskimi imeni, izpeljanimi iz slovenskih krajevnih imen (npr. Nebelčan za prebivalca Neblega). Sicer pa se tudi v SP'01 najde kako "francosko" prebivalsko ime, v katerem je zemljepisno ime prilagojeno slovenski izgovorjavi in sklanjatvi (npr. Montmartrčan namesto "Montmartrečan").

Toda v 2. izdaji SP'01 (2003) kljub temu ni bilo popravljeno ime Grenoblečan
??, pač pa ime Seattelčan v Seattlečan??, tako da se zdaj vprašujem, ali ne bi potemtakem morali pisati tudi "Exeterčan" (namesto Exetrčan) in "Montmartrečan" (namesto Montmartrčan)? Kajti če pridevnika seattelski in grenobelski po novem nimata več vpliva na prebivalsko ime, ga bržčas tudi pridevnika exetrski in montmartrski ne bi smela imeti.
Če pa na ta prebivalska imena niso vplivali pridevniki, ampak sklanjatev (»Seattla«, »Grenobla«, »Exetra«, »Montmartra«), se pojavi vprašanje, ali bo potemtakem na pravopisnem zelniku zraslo tudi ime "Bergnčan"? Ime mesta Bergen se namreč sklanja »Bergna«, pridevnik bergenski pa po opisani logiki sedanjemu prebivalskemu imenu Bergenčan ne more pomagati.

Iz povedanega je mogoče potegniti en sam sklep. Pri kovanju prebivalskih in drugih izpeljank iz zemljepisnih imen bi morala največjo težo imeti slovenskost nastale izpeljanke. To pomeni, da bi ne glede na skrivnostne teoretične zadržke morali v SP'01 imenom Exetrčan, Montmartrčan in Bergenčan delati družbo imeni Grenobelčan in Seattelčan.© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno (3)