Simon Lenarčič

Spreminjanje uveljavljenih podomačitev zaradi lepšega?
(odlomek iz kritike Slovenskega velikega leksikona, objavljene v Leksikonu napak)


Legenda: LCZ'3 = Leksikon Cankarjeve založbe (3. izdaja, 1994); VSL = Veliki splošni leksikon DZS; ?? = vprašljivo ali nepotrebno; * = napaka.
Iz preštevilnih primerov, ki jih obravnavam v Popravopisu in Leksikonu napak, je razvidno, da v slovenski leksikografiji tradicija (se pravi to, kar je bilo in kar že je) nima prave teže, saj se zapisi (in opisi) imen in izrazov spreminjajo vsevprek, večinoma brez potrebe in brez omembe vredne koristi, s čimer nastaja materialna (nenadoma in po nepotrebnem zastareli leksikoni in knjige) in nematerialna (osiromašen ali "onesnažen" besedni zaklad, zmedeni bralci) škoda. Veliko tako spremenjenega je, kot pokažejo naslednji primeri, uslovarjenega tudi v Slovenskem velikem leksikonu Mladinske knjige.


- Atabaski
??: uveljavljeno slovensko ime je Atapaski [gl. LCZ'3, VSL, Indijanci CZ]. Čemu je bilo treba kot edino* pravilno uvesti novo različico poimenovanja in zamolčati* staro?


- Čejeni: kazalka kaže h geslu Šejeni*. Toda podomačitev imena Cheyenne[s] v Čejeni je že kar "malce" preveč uveljavljena [gl. LCZ'3, VSL, Ljudstva sveta MK], da bi jo smeli zaradi ne vem kakšne muhe postaviti na stranski tir. Sicer pa je bila v Indijancih CZ že uporabljena različica Šajeni (po angleškem izgovoru »šajen«), zato res ne vem, komu na čast naj bi zdaj kar naenkrat ime ljudstva, ki živi na ozemlju angleško govorečih ZDA, začeli pisati po francosko(?) (Šejeni*). Saj tudi npr. Apači niso postali francoski "Apaši" - niti v Slovenskem velikem leksikonu ne.


- |Maji (tudi* Mayan*; izv. Maya)|: »tudi Mayan«?!?! Pa kaj še! Pri nas že ne - razen če so se morda v strokovnih krogih res že začeli tako zelo novi časi, da se pri razpravljanju o Majih brez sramu in zadrege uporablja tudi angleška podomačitev Mayan* (v Britannici piše »Maya, also called Mayan«.).


- Khmeri
??: moj prvi komentar k tej "novi" podomačitvi imena Kmeri je bil, da je ponovno uvajanje pisave s »h« isto, kot če bi začeli pisati Budha?? namesto Buda [gl. Popravopis: odstavek 671, v opombi]. Kasneje pa sem ugotovil, da Slovenski veliki leksikon dejansko kot prvi med slovenskimi splošnimi leksikoni uvaja* "podomačitev" Budha?? - tokrat sicer še na drugem mestu, za geslom Buda, toda če bo šlo tako naprej, bo prej ali slej izšel leksikon, v katerem bo vrstni red zamenjan.


- Afarji
?? in Alfurji??: dosedanji, povsem normalni obliki, uslovarjeni v LCZ'3 in VSL, sta Afari in Alfuri. [gl. Popravopis, odstavek 779, v opombi]


- Bouvetev
?? otok in Brailleva?? pisava: najmanj enako pravilno, predvsem pa uveljavljeno je Bouvetov otok [gl. Veliki družinski atlas sveta DZS, VSL] in Braillova pisava [gl. SSKJ]. SP'01 tradicionalne končnice »-ov« v takšnih primerih ni prepovedal, zato potrebe po "posodabljanju" ni. [gl. Popravopis: odstavek 241]


- V oglavju gesla Alžirija piše »tudi Alžir«*. Toda Alžir je za Slovence samo in izključno »glavno mesto Alžirije« (že v Poučnem slovarju in Breznik-Ramovševem pravopisu iz 30. let prejšnjega stoletja je bilo tako!), le za naše južne sosede je tudi »republika v sjeverozapadnoj Africi« [gl. Opća enciklopedija JLZ]. Ali bomo zato, ker del državljanov Slovenije (še) ne zna slovensko, v leksikone in slovarje začeli sprejemati tudi srbohrvaške različice imen, ki smo jih že zdavnaj podomačili po svoje?


- |Franc Jožefova zemlja|*: zakaj novo ime, če pa z imenom Zemlja Franca Jožefa ni nič narobe? [gl. Popravopis: odstavek 545, v opombi]


- Grenadini
??: ustreznejša in starejša slovenska podomačitev je Grenadine [gl. Veliki družinski atlas sveta DZS, VSL]. [gl. Popravopis: odstavek 030]


- Lago Maggiore: slovensko ime je [jezero] Maggiore [gl. LCZ'3, VSL]. Veliko bolj slovensko in smiselno je reči »na obali jezera Maggiore« kot »na obali jezera Lago Maggiore«
?? (tako piše v opisu Locarna v Slovenskem velikem leksikonu). [gl. Popravopis: odstavek 277]


- Komsko
?? jezero: ker imena mesta Como nismo podomačili v "Komo", bi ime jezera morali še naprej pisati s »C« (Comsko jezero - tako npr. piše v SP'62 in VSL, pa tudi v opisu gesla Como v Slovenskem velikem leksikonu!). O pravilnosti pisave s »C« priča tudi nepodomačeno ime Bracciansko jezero [gl. Slovenski veliki leksikon] (ni "Bračansko"!).


- Harkiv
??: rusko ime Harkov je Slovencem preprosto preveč domače, da bi ga smeli v slovenskem leksikonu meni nič, tebi nič zamenjati z ukrajinsko obliko. To, da v oklepaju piše v navadni pisavi »tudi Harkov«, preimenovanja niti ublaži ne, kaj šele upraviči. Biti bi moralo obratno: geslo Harkov, v opisu pa »ukrajinsko Harkiv«.


- Huzestan
??: uveljavljena slovenska podomačitev je Kuzistan [gl. Mala splošna enciklopedija DZS, LCZ'3-Khuzestan, VSL, Veliki družinski atlas sveta DZS]! Pokrajina se medtem ni preimenovala, čemu so jo torej v Slovenskem velikem leksikonu? Mar bi podomačili katero od še nepodomačenih imen.


- |Ho Chi Minh|
?? (oseba in mesto): podomačeno ime Ho Ši Minh je (podobno kot npr. Mao Cetung) med nami že tako trdno zasidrano, da je uslovarjenje samo* nepodomačene oblike v slovenskem splošnem leksikonu nesprejemljivo, pa tudi neodgovorno. Pri tem izgovarjanje na latiničnost vietnamske pisave ne pride v poštev, saj je le-ta ena izmed tistih pisav, ki bi jih zaradi eksotičnosti lahko podomačevali [gl. Popravopis: odstavek 645].


- alke*: slovensko ime je alki (v ednini alk) [gl. SSKJ, SP'01, LCZ'3]. Vsekakor to ni kako neznano, nepodomačeno ime, kateremu bi v leksikonih smeli poljubno spreminjati slovnični spol ali z njim kako drugače eksperimentirati!


- Z imenom korazon
??, omenjenim v opisu gesla anona, je najbrž mišljen sadež, ki ga po slovensko imenujemo bikovo srce [gl. LCZ'3] ali goveje srce [gl. Cvetnice DZS]. Za uvedbo?? podomačene oblike španskega izraza corazon, ki ne pomeni nič drugega kot »srce«, ni torej nikakršne potrebe, še manj pa za opustitev* slovenskih imen.


Opomba

Močno skrajšana različica kritike Slovenskega velikega leksikona je bila najprej objavljena v Delovih Književnih listih (leta 2005), celotna kritika pa v Leksikonu napak.
© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno (11)